Projekt Unijny 2023 Mazowia

Wdrożenie wyników prac B+R projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na opracowaniu zintegrowanej platformy zaawansowanego systemu pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.

Projekt polegała na wdrożeniu wyników prac badawczych, które zrealizowane zostały w dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego projekcie pn. “Innowacyjny, zaawansowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych” (nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-9469/17).

Zasadniczym celem projektu jest wdrożenie ww. systemu na rynek i rozpoczęcie jego komercjalizacji poprzez oferowanie klientom usług analitycznych i oprogramowania, opartych na ww. systemie i jego funkcjonalnościach.

Wdrażana platforma posiada m.in. następujące cechy innowacyjne:

 • Unikatowy sposób prezentowania wyników pomiarów na mapie oraz lokalizacji błędów i awarii sieci   na podstawie geo-lokalizacji i algorytmów triangulacji. Podstawową przewagą systemu jest posiadanie precyzyjnego algorytmu geo-lokalizacji zdarzeń poprzez lepszą dokładność (rozdzielczość) oraz prezentowanie informacji dla użytkownika publicznego/komercyjnego  bez żadnych restrykcji na podstawie danych „crowd-source” (duża ilość próbek pomiarowych),
 • Szybszy dostęp do informacji i różnych rozdzielczości danych – bardziej efektywna wizualizacja danych zarówno dla użytkownika publicznego jak i klienta korporacyjnego – szybszy i bardziej efektywny dostęp do bazy danych, wyświetlenie informacji na mapie, oraz dostęp do danych w czasie rzeczywistym
 • Lepsza i szybsza korelacja większej ilości danych – metryk – umożliwiająca bardziej precyzyjną i kompletną analizę w czasie rzeczywistym
 • Uzyskanie szybkiego, optymalnego  algorytmu geo-lokalizacji wysokiej rozdzielczości  na podstawie danych typu „crowdsource” dla różnych technologii GSM/ WCDMA/ LTE/ LTE+  umożliwiającego wykorzystanie różnych źródeł danych telekomunikacyjnych do geo-lokalizacji błędów i elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, analizy, wizualizacji oraz automatycznych algorytmów wprowadzania zmian i optymalizacji sieci;
 • Optymalna baza danych na potrzeby analityki i korelacji danych zapewniająca przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym;
 • Zwiększenie ilości pozyskiwanych danych poprzez opracowanie bardziej efektywnych metod i modeli pozyskania danych za pomocą oprogramowania – aplikacja mobilna oraz biblioteka SDK;
 • Stworzenie uniwersalnego algorytmu prezentacji jakości usługi za pomocą jednego wskaźnika- RFBENCHMARK QoS Score.

Realizacja projektu doprowadzi do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych poprzez następujące obszary:

 • zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody;
 • wykorzystanie surowców wtórnych w min. 30%:
 • zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery:
 • zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu:
 • inne działania ograniczające negatywne skutki środowiskowe, wskazane przez Wnioskodawcę, dopasowane do charakteru projektu.
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej:

Grupa docelową, do której skierowana będzie oferta, będą:

 • użytkownicy końcowi usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i mobilnych (klienci korporacyjni, osoby fizyczne),
 • mniejsi i więksi dostawcy usług telekomunikacyjnych, czy też usług Internetowych.

Projekt zrealizowany jest w trzech zadaniach:

 • Zadanie 1 – Zakup środków trwałych
 • Zadanie 2 – Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia środków trwałych.
 • Zadanie 3 – Wydatki związane z informacją i promocją projektu.

Okres realizacji projektu

od 2023-06-01 do 2023-12-31

Wartość ogółem

1 383 750,00

Wkład UE

900 000,00

Numer umowy RPMA.03.03.00-14-J017/23-00

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Projekt pn. „Wdrożenie wyników prac B+R projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na opracowaniu zintegrowanej platformy zaawansowanego systemu pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych.”

Okres realizacji projektu

od 2023-06-01 do 2023-12-31

Wartość ogółem

1 383 750,00

Wkład UE

900 000,00

Numer umowy RPMA.03.03.00-14-J017/23-00